Hastane Kalite ve Verimlilik Yönetim Biriminin Görev Tanımı
05 Ocak 2022

HASTANE KALİTE VE VERİMLİLİK YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

 1. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 3. Öz değerlendirmeleri yönetmek.
 4. Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
 5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 7. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
 8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
 9. Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
 10. Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kurumda gerçekleştirilmesini sağlamak.
 11. Kurumda karşılaşılan klinik kalite ve verimliliğe ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile uygunsuzlukları gidermeye yönelik gerçekleştirilecek düzeltici önleyici faaliyet önerilerini hastane yönetime raporlamak.
 12. Klinik kalite göstergeleri ile Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarına klinik kalite karar destek sistemi (KDS) ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemin’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.
 13. Verimlilik gösterge kartları ile sağlık bilgi yönetim sistemleri yazılımları aracılığıyla USS’ye (Ulusal Sağlık Sistemi) iletilen verilerin zamanında, doğru ve belirlenen kurallara uygun şekilde gönderimini sağlamak.
 14. Kurumda izlenen her bir klinik kalite sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üç aylık, altı aylık ve yıllık raporlar oluşturularak il sağlık müdürlüğü ile paylaşmak.
 15. Sağlık tesisindeki, klinik kalite ve verimliliğe ilişkin çalışmaları izlemek, değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini üst yönetime raporlamak.